Disclaimer

 

Deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen zich hierin onjuistheden of onvolledigheden voordoen. Van Oers Schiliderwerken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vanoers-schilderwerken.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
 

Van Oers Schilderwerken is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, validiteit en integriteit van websites van derden, waarnaar een link kan zijn opgenomen. Van Oers Schilderwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die naar deze site verwijzen.

Van Oers Schilderwerken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site te allen tijde te wijzigen zonder enige aankondiging. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging voor deskundig advies, het gebruik van de deze informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.